Hur ett aktiebolag styrs

Du sitter alltså eller kommer att sitta i styrelsen för ett aktiebolag. Förutom aktiebolagslagen reglerar även lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och kommunallagen hur ert företag styrs.

Klicka gärna på bilderna nedan för att få en kort introduktion till vad som gäller.

Bolagets uppgift

Företagets verksamhet, ändamål, aktiekapitalets storlek och antalet ledamöter med mera beskrivs i aktiebolagets bolagsordning.

Verksamheten ska bedrivas i allmännyttigt syfte, enligt affärsmässiga principer och ge hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Det ska finnas ett uttalat kommunalt ändamål med verksamheten, vilket till exempel kan vara att företaget ska vara ett verktyg för kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Ägardirektiv

Offentligt ägda företag har ofta ett ägardirektiv. I direktivet beskrivs de förväntningar och krav som ägarna ställer på företaget. Ett ägardirektiv kan ändras över tid.

Om det finns ett ägardirektiv är det som huvudregel juridiskt bindande för bolagets ledning.

Styrelse och revisorer

Styrelsen i ett kommunalt företag utses av kommunfullmäktige.

Enligt aktiebolagslagen kan ägaren när som helst entlediga styrelseledamöterna i bolaget, men ledamöterna kan också när som helst själva välja att utträda ur styrelsen.

Kommunfullmäktige utser också lekmannarevisorer.