Den legala ramen för stiftelser

Du sitter alltså eller kommer att sitta i styrelsen för en stiftelse. Det gäller då att veta vad stiftelselagen säger. Här får du en kort introduktion.

Klicka gärna på bilderna nedan för att få en kort introduktion till vad som gäller.

Stiftelsens uppgift

En stiftelse bildas när en eller flera stiftare avskiljer en viss egendom (till exempel pengar eller fastigheter) för att den varaktigt ska förvaltas som en självständig förmögenhet.

Ändamålet för stiftelsen anges i stiftelseförordnandet och i stiftelsens stadgar. Där kan det till exempel stå att stiftelsen ska bygga och förvalta hyreslägenheter.

Vem äger stiftelsen?

En stiftelse är fristående och ägs inte av någon. Stiftelsen kan inte ges nya ägardirektiv eller säljas som aktierna i ett aktiebolag.

Företaget måste alltså förhålla sig till det ursprungliga förordnandet. Om kommunen är instiftare ska det finnas ett kommunalt ändamål för verksamheten.

Styrelse och revisorer

Om stiftelsen är stiftad av kommunen utser kommunfullmäktige styrelseledamöter och lekmannarevisorer.

Stiftelselagen innefattar inte, såsom aktiebolagslagen, regeln som ger den som har utsett ledamöter någon rätt att när som helt entlediga dem. Däremot kan en ledamot själv välja att lämna sitt uppdrag när ledamoten vill.