Beslutsgången i ett företag

Den som är styrelseledamot behöver också känna till på vilka nivåer som olika typer av beslut tas i företaget.

Här kan du följa beslutsgången genom att klicka på de frågor som kommer upp efter hand. Börja med ägarna.

Ägare
Ägare
Ägare

Ägarna

I ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag är det kommunen, direkt eller indirekt genom en koncern, som är ägare.

Huvudregeln är att alla handlingar ska vara offentliga och tillgängliga.

Hur bestämmer ägarna?
Bolagsstämma
Bolagsstämma
Bolagsstämma

Ägarna tar beslut på bolagsstämman

Kommunfullmäktige fattar beslut i större frågor som rör bolaget. Därefter får ett ombud föra ägarens talan vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Här beslutar ägarna om företagets angelägenheter.

Vid den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) fastställs till exempel resultatet för föregående verksamhetsår. Det är också möjligt att hålla en extra bolagsstämma för viktiga frågor som uppkommer under året.

Hur beskriver ägarna vad de vill?
Direktiv
Direktiv
Direktiv

Ägarnas riktlinjer för verksamheten beskrivs i ägardirektivet

Som nämnts tidigare kan ägarna styra företagets inriktning genom ägardirektiv.

Det kan till exempel handla om nybyggnation, boinflytande, renovering och samhällsansvar.

Vem ansvarar för företagets förvaltning?
Beslut
Beslut
Beslut

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för företagets framtidsstrategi, organisation och förvaltning.

Det handlar bland annat om att kontinuerligt följa upp och bedöma den ekonomiska situationen. En av styrelsens uppgifter är att utse företagets vd.

Hur verkställs det som styrelsen beslutar?
VD
VD
VD

Vd verkställer styrelsens beslut

Den verkställande direktören leder företagets dagliga verksamhet och rapporterar till styrelsen.

Aktiebolagslagen föreskriver att vd ska sköta bolagets löpande förvaltningsåtgärder.